Säännöt


Hyvänmielen Koiraharrastajat ry

Yhdistysrekisteri

I YLEISTÄ

1 § Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toimialue

Yhdistyksen nimi on Hyvänmielen Koiraharrastajat ry, sen kotipaikka on Hamina ja toimialue Kymenlaakso. 

2 § Toiminnan tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää nykyaikaista kouluttamista sekä jäsenien tietoisuutta nykyaikaisesta koirien kouluttamisesta sekä käsittelystä. Yhdistys pyrkii järjestämään erilaisten kurssien, luentojen, koulutusten, kilpailujen, kokeiden, leirien ja muita samankaltaisia tapahtumia.

3 § Kieli

Yhdistyksen kielenä on suomi.

4 § Toiminnan tukeminen

Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu:

1) ottamaan vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja;

2) asianomaisella luvalla järjestämään keräyksiä, arpajaisia sekä juhla- ja huvitilaisuuksia;

3) harjoittamaan kustannus- ja julkaisutoimintaa;

4) perustamaan rahastoja;

5) omistamaan toimintaansa varten tarpeellisia kiinteää ja irtainta omaisuutta, sekä;

6) harjoittamaan aatteellisen toimintansa rahoittamiseksi sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa,

joka muutoin välittömästi liittyy tarkoituksen toteuttamiseen tai, jota on pidettävä taloudellisesti

vähäarvoisena.

II JÄSENYYS

1 § Jäsenet

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenet sitoutuvat yhdistyksen arvomaailmaan. Aikuisjäsen yli 18 v ja

nuori jäsen alle 18 v.

2 § Kannattajajäsenet

Kannattajajäseniksi voivat liittyä yksityiset henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka hallitus kannattajajäseniksi hyväksyy ja jotka maksavat yhdistyksen syyskokouksen määräämän vuosittaisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

3 § Kunniajäsenet

Yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen henkilön, joka on merkittävällä tavalla edistänyt yhdistyksen toimintaa. Henkilö kutsutaan yhdistyksen kunniajäseneksi, kun vähintään 2/3 yhdistyksen kokouksen läsnäolijoista kannattaa kutsumista. Kunniajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Kunniajäseneltä ei kanneta jäsenmaksua.

4 § Ainaisjäsenet

Maksavat syyskokouksen määräämän ainaisjäsenmaksun, ja ovat sen jälkeen vapaita jäsenmaksusta.

5§ Perhejäsenet

Hyväksytään sellaisen perheen jäseniä, jonka joku muu jäsen on jo varsinainen tai ainaisjäsen ja jolla on sama asunto-osoite kuin edellä mainitulla jäsenellä.

6 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

5§ JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Yhdistyksen jäsen katsotaan eronneeksi, mikäli hän on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta ko. vuoden huhtikuun 1. päivään mennessä. Hänellä on kuitenkin oikeus päästä jälleen jäseneksi 4 § mainitulla tavalla. Jos jäsen on toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut huomattavasti yhdistystä voi yhdistyksen kokous johtokunnan esityksestä erottaa jäsenen yhdistyksestä välittömästi.

6§ VARSINAISET KOKOUKSET

Helmi- / maaliskuussa pidettävään vuosikokoukseen ja lokakuussa pidettävään syyskokoukseen sekä ylimääräisiin kokouksiin yhdistyksen johtokunta kutsuu jäsenet kaksi (2) viikkoa aikaisemmin sähköpostitiedotteella tai jäsenille postitetuilla kirjeillä. Samalla tavalla tiedotetaan muut tiedonannot jäsenille. Kaikki ne asiat, joista yhdistyslaki eivätkä nämä säännöt toisin määrää, ratkaistaan yksinkertaisella avoimella äänestyksellä, mikäli ei 1/10 läsnä olevista vaadi lippuäänestystä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan kannattama mielipide.

7§ VUOSIKOKOUSASIAT

Vuosikokouksessa helmikuussa käsitellään ja päätetään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

2. Todetaan kokouksen laillisuus

3. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa

4. Esitetään johtokunnan toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto

5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille kuluneelta toimikaudelta.

6. Käsitellään johtokunnan kokouksen päätettäväksi esittämät asiat ja aloitteet

7. Käsitellään jäsenten tekemät esitykset, jotka on jätetty kirjallisesti johtokunnalle yksi (1) kuukausi ennen vuosikokousta

8. Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24 § määräykset

8§ SYYSKOKOUSASIAT

Syyskokouksessa lokakuussa käsitellään ja päätetään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

2. Todetaan kokouksen laillisuus

3. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa

4. Valitaan johtokunnalle puheenjohtaja, jota voidaan kutsua yhdistyksen puheenjohtajaksi

5. Valitaan varsinaiset jäsenet johtokuntaan erovuoroisten tilalle

6. Valitaan johtokuntaan seuraavaksi kalenterivuodeksi ensimmäinen ja toinen varajäsen jos se katsotaan tarpeelliseksi

7. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä

8. Valitaan yhdistyksen edustajat niiden yhdistysten kokouksiin tai toimintaan, joiden jäseneksi yhdistys kuuluu.

10. Määrätään jäsenmaksujen ja liittymismaksun suuruus

11. Esitetään johtokunnan ehdotus seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi

12. Esitetään johtokunnan ehdotus seuraavan vuoden talousarvioksi

13. Määrätään johtokunnan ja yhdistyksen muiden virkailijoiden palkkiot

14. Käsitellään johtokunnan kokouksen päätettäväksi esittämät asiat ja aloitteet

15. Käsitellään jäsenten tekemät esitykset, jotka on jätetty kirjallisesti johtokunnalle yksi (1) kuukausi ennen vuosikokousta

16. Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24 § määräykset

9§ YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Varsinaisten kokousten lisäksi yhdistys voi pitää ylimääräisiä kokouksia. Ylimääräinen kokous on pidettävä, mikäli johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 osa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti johtokunnalta vaatii kokouksen tarkoituksen ilmoittaen, kummassakin tapauksessa vain kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyä varten. Tällainen kokous on kutsuttava koolle viimeistään 60 vuorokauden kuluessa asian esittämisestä. Ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta, äänestyksistä ja äänivaltaisuudesta ovat voimassa samat säännökset kuin 6 §:ssä on varsinaisista kokouksista mainittu.

10§ JOHTOKUNTA

Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, jonka syyskokous valitsee. Johtokuntaan kuuluvat puheenjohtaja, viisi (5) jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Puheenjohtaja ja varajäsenet valitaan vuosittain. Johtokuntaan valitaan varsinaiset jäsenet kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroavat jäsenet määrätään arvalla. Jos johtokunnan jäsen eroaa kesken toimikauttaan, ensimmäinen varajäsen astuu hänen tilalleen toimikauden loppuun. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Rahastonhoitajaksi voidaan kutsua johtokuntaan kuulumaton yhdistyksen jäsen.

11§ JOHTOKUNNAN PÄÄTÖSVALTAISUUS

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puolet hallituksesta on paikalla, mukaan lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

12§ NIMENKIRJOTUS

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja varmentaa sihteeri.

13§ TALOUDEN TARKISTAMINEN

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksellä on kaksi toiminnantarkastajaa, jotka valitaan syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan.

14§ YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Jos yhdistys puretaan, sen omaisuus siirtyy viimeisen kokouksen mukaan jollekin koira-asiaa ajavalle suomalaiselle yhteisölle.